Brief aan de gemeenteraad

 
Aan: de raadsleden van de gemeente Katwijk,
Van: de initiatiefgroep Krasse Knarren Katwijk, www.knarrenkatwijk.nl
datum: 24 maart 2019
Onderwerp: Knarrenhof/ouderenhuisvesting
 
Geachte leden van de gemeenteraad,
 
Wij willen graag het volgende onder uw aandacht brengen.
 
Op veel verschillende plaatsen in ons land zijn op dit moment initiatieven bezig om te komen tot passende huisvesting voor onze oudere medebewoners. Deze initiatieven worden ondersteund en gefaciliteerd door de landelijke Stichting Knarrenhof. Voor uitleg over het zgn. knarrenhofconcept en de huidige stand van zaken zie : www.knarrenhof.nl:
 
Citaat uit deze website:
 
Al jaren wordt in Nederland nagedacht hoe je de woonbehoefte van mensen boven de 50 kunt faciliteren. En hoe dit op een moderne, comfortabele manier kan, zonder verlies van privacy. De recente oplossing van onze overheid was een overgang van tehuizen naar mantelzorg. Helaas werkt dit niet goed. Uit eigen onderzoek blijkt slechts 15% van onze mensen familie en/of kennissen te hebben die mantelzorg kunnen of willen doen. Het Knarrenhof concept is bedacht als oplossing voor die mensen die maximaal lang zelfstandig willen zijn, zonder afhankelijk te zijn van familie, vrienden of externe zorg. Wonen in een Knarrenhof-concept biedt de mogelijkheid elkaar te helpen zonder dat u privacy of onafhankelijkheid verliest.
 
Ook vanuit de landelijke politiek is er veel belangstelling voor deze initiatieven. Zie ook het verslag van minister Kajsa Ollongren aan het Knarrenhof in Zwolle.   zwolle/knarrenhof-blijkt-nieuwe-zwolse-trekpleister
 
Als initiatiefgroep van de Krasse Knarren in Katwijk zijn wij, samen met de landelijke Stichting Knarrenhof al enige tijd op zoek naar passende locaties in Katwijk, Rijnsburg en/of Valkenburg voor de bouw van een of meerdere Knarrenhofjes voor onze oudere medebewoners. Wij hebben hiertoe in de loop van 2018 verschillende gesprekken gevoerd met de toenmalige wethouder en verschillende ambtenaren.
 
Die gesprekken hebben er toe geleid dat er op dit moment één locatie gevonden is waar een mogelijke Knarrenhof kan worden gerealiseerd namelijk in de Julianaschool aan de Korte Vaart in Rijnsburg. De gemeente heeft beloofd uiterlijk eind maart een reactie te geven op onze concept plannen.
 
Tijdens de gesprekken met gemeenteambtenaren zijn meerdere potentiele locaties voor de bouw van een Knarrenhof ter sprake gekomen, onder andere het gebied "Kwakelwei" in Katwijk Binnen. Er werd ons verzekerd dat de Kwakelwei een agrarische bestemming heeft en deel uitmaakt van de zgn "groene long" in de regio. Wij begrepen dat dit gebied in elk geval niet mocht worden gebruikt voor woningbouw.
 
Wij waren dan ook zeer verbaasd om in de Katwijkse Post van dd 31 jan 2019 een artikel te lezen over de toekomst van de Kwakelwei. https://issuu.com/twovisions/docs/kwp_week_05_19.
 
In dit artikel werd gesteld dat het Algemeen Bestuur van Rijnland haar goedkeuring heeft gegeven aan het koopcontract van de Kwakelwei aan de firma Van Rhijn Bouw. Het zou handelen om de plannen om hier dertig luxe woningen te bouwen.
 
Wel beseffen wij terdege dat het bestemmingsplan moet worden aangepast alvorens er door de gemeente toestemming wordt verleend voor eventuele woningbouw in de Kwakelwei. Mocht de gemeenteraad er toe besluiten om het bestemmingsplan te wijzigen en woningbouw toe te staan dan zouden wij in het kader van CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) graag in aanmerking komen om als groep Krasse Knarren mee te beslissen over de toekomst van de Kwakelwei. Ons doel is de realisatie van een Knarrenhof in de Kwakelwei. Wij denken dat met onze bescheiden plannen er nog genoeg groen overblijft om de functie van “groene long” te blijven realiseren. Bovendien denken wij dat ons plan op meer draagvlak in de bevolking kan rekenen dan het bouwen van dertig luxe woningen.
 
Wij verzoeken u dan ook voor zover mogelijk uw medewerking te verlenen aan ons plan om een Knarrenhof te realiseren in de Kwakelwei, bijvoorbeeld door stedenbouwkundige randvoorwaarden te stellen bij de eventuele bebouwing van de Kwakelwei.
 
Daarnaast hebben wij begrepen dat in de komende periode alle stukken grond die in eigendom zijn van de gemeente worden geïnventariseerd en van een bestemming worden voorzien. Wij verzoeken u om de schaarse mogelijkheden die er nog zijn binnen de gemeente te benutten om woningbouw neer te zetten waarbij de toekomstige bewoners veel nadrukkelijker betrokken worden in het voortraject. Wij denken aan het verplicht stellen van CPO initiatieven zoals de Knarrenhof en ouderenhuisvesting bij de nieuw te maken bestemmingsplannen. Ook het voormalig vliegveld Valkenburg zou ons inziens hiervoor in aanmerking komen.
 
Wij zouden wij het zeer op prijs stellen als u bij deze procedures onze plannen om te komen tot meerdere Knarrenhofjes in de gemeente Katwijk nadrukkelijk zou betrekken.
 
Zo nodig zijn wij bereid tot nader overleg.
 
Met vriendelijke groet,
Namens de initiatiefgroep Krasse Knarren Katwijk,
Jan Eikmans
Wil van der Plas
Clara van Rijn
www.knarrenkatwijk.nl
info@knarrenkatwijk.nl